سفارش تلفنی
09393710094

آنالیز ترکیبات

آب آشامیدنی حاوی مواد معدنی طبیعی

حدود ترکیبات معدنی میلی گرم/ لیتر

کلسیم

20

20

Calcium

منیزیم

8

8

Magnesium

سدیم

1

1

Sodium

کلراید

1

1

Chloride

نیترات

0.8

0/8

Nitrate

فلوراید

0.4

0/1

Fluoride

نیتریت

0.1

0

Nitrite

سختی کل

0

110

Th

T.D.S

110

110

T.D.S

 

آب قلیایی

حاوی مواد معدنی طبیعی مورد نیاز بدن با خلوص بالاتر

حدود ترکیبات معدنی میلی گرم/ لیتر

کلسیم

60

60

Calcium

منیزیم

12

12

Magnesium

سدیم

5/2

2/5

Sodium

کلراید

0.4

0.4

Chloride

نیترات

0.2

0/2

Nitrate

فلوراید

0.1

0/1

Fluoride

نیتریت

0

0

Nitrite

سختی کل

100

100

Th

قدرت یونی هیدروژن

8.8

8/8

PH

کل مواد جامد محلول

110

110

T.D.S