سفارش تلفنی
09393710094
محمد حسن بسطامی
مهندس مکانیک (طراحی جامدات )
رئیس هئیت مدیره شرکت خوش نوشان مشرق زمین
رئیس هئیت مدیره شرکت آب نیروبخش گلستان (اکساب )
مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی پزشکی دانش پژوهش فجر
محمد بسطامی
مدیر عامل کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ( MBA)
نایب رییس هیات مدیره آب نیرو بخش گلستان (oxab)
عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پزشکی دانش پژوهش فجر
شایان رضاییان
مدیر کنترل کیفیت و مسئول آزمایشگاه
کارشناس ارشد علوم و صنایع غذائی
خانم عباسی
مدیر حسابداری
کارشناس حسابداری
مجتبی دیلم
مدیریت انبار