فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

آنالیز ترکیبات

آب آشامیدنی حاوی مواد معدنی طبیعی

حدود ترکیبات معدنی میلی گرم/ لیتر

کلسیم

20

20

Calcium

منیزیم

8

8

Magnesium

سدیم

1

1

Sodium

کلراید

1

1

Chloride

نیترات

0.8

0/8

Nitrate

فلوراید

0.4

0/1

Fluoride

نیتریت

0.1

0

Nitrite

سختی کل

0

110

Th

T.D.S

110

110

T.D.S

 

آب قلیایی

حاوی مواد معدنی طبیعی مورد نیاز بدن با خلوص بالاتر

حدود ترکیبات معدنی میلی گرم/ لیتر

کلسیم

60

60

Calcium

منیزیم

12

12

Magnesium

سدیم

5/2

2/5

Sodium

کلراید

0.4

0.4

Chloride

نیترات

0.2

0/2

Nitrate

فلوراید

0.1

0/1

Fluoride

نیتریت

0

0

Nitrite

سختی کل

100

100

Th

قدرت یونی هیدروژن

8.8

8/8

PH

کل مواد جامد محلول

110

110

T.D.S